KONTAKT NORSK ENGLISH

John S. Torell

Nyhetsrapporter

Per Olof Nilsson

Jim Gustavson

Ulla Wiklander

Jan Ermefjäll

Jan-Ola Gustavsson

Kristina

Bernt Sundell

Ted Pike

Jan Gillberg

Blandat

Arne Olson

Karl & Sara Walfridsson

Margareta Johansson

Jane Bürgermeister

Mans Bodin

Thomas Jackson, MD

Lars Adelskogh

Nasrin Mosavi Sjögren

Benjamin Freedman

Vera Oredsson

Scott Lively

Länkar till viktiga sidor

Se våran live webbgudstjänst varje söndag HÄR.

En predikan av Pastor John S. Torell från 2012 - THE EPISTLE TO THE HEBREWS

Predikoutkast på engelska finns HÄR. Arkiv av videopredikningar efter årtal finns HÄR.

THE SECRET RELIGION OF THE ANTICHRIST

As we come closer to the end times and the Great Tribulation, it is imperative to find out what the Antichrist religion will entail and the Bible gives plenty of evidence to identify this secret religion of the Man of Sin. The Scriptures say he will be Jewish and will not worship the God of his father's but the god of the Kabbalah, and his secret number will be 666, a number that King Solomon took as the head of the Kabbalistic movement. He will rule the world from Jerusalem where he will build a new temple and reinstitute daily sacrifices. This Man of Sin won't tolerate any other religion and will relentlessly persecute all Christians who refuse to take his mark of loyalty and join his religious system because he cannot co-exist with Jesus Christ. Läs mer HÄR.

Se den senaste videopredikan från Resurrection Life of Jesus Church: The Fruit of a Christian

Senaste predikan som MP3 fil från Resurrection Life of Jesus Church: The Fruit of a Christian

Pastor John S. Torell's undervisning hos OMEGAMAN RADIO. Arkiv HÄR.

Senaste avsnittet från OMEGAMAN RADIO som MP3 fil: Dawn of the Antichrist - Mr 666

I maj förra året (2015) höll Frälsningsarmén i den stad där jag bor ett möte och det var inte vilket möte som helst. Frälsis som påstår sig vara ett kristet samfund hade bjudit in en etablerad baptistpastor vid namn Torbjörn Freij för att värva anhängare till en villolära med namnet "Celebrate Recovery" Denna villolära (onda andars lära) uppstod i Kalifornien 1990 med några tiotal personer och initiativtagaren var bland annat den välkända pastorn Rick Warren och Saddleback Church, som idag har växt till en internationell företeelse för stöd och upprättelse åt 2,5 miljoner människor. Av Angela Ander. Läs mer HÄR.

ArkivÄr du frälst?

Vet du vart du tar vägen när du dör? Många miljoner människor kommer till helvetet och de vet inte ens om det. Du kanske har en del frågor angående kristendomen och vad det är som är avgörande om du är kristen eller ej. Hur kommer man till himlen? Har Gud en mall och om han verkligen har det, vilken är det? Din framtid i evigheten beror på det ställningstagande du gör! Var vänlig nog att ta dig tid att läsa Guds plan för frälsning, det blir det viktigaste beslut du någonsin gör. Läs Guds Frälsningplan.

30 Januari

"Jag skall bliva för Israel såsom dagg." Hos 14: 6.

DAGGEN är en naturens anordning, en vederkvickelsens källa, som förnyar jordens ansikte. Den faller om natten, och utan den skulle växtligheten snart dö. Det är denna daggens viktiga uppgift, som ofta framhålles i Skriften. Daggen är där en bild av andlig vederkvickelse. Såsom naturen badar sig ny i daggen, så längtar Gud att få förnya sitt folk. Vi möta denna tanke i Tit 3: 5. Där är den andliga förnyelsen sammanställd med den helige Andes ämbete — "ett bad till förnyelse i helig Ande".

Många tjänare i Guds rike förstå ej betydelsen av den himmelska daggen och följden blir, att deras liv sakna friskhet och kraft. Deras ande tynar av brist på dagg. Kära medbroder, du inser huru dåraktigt det är av en dagsverkare att utan morgonkost bege sig till sitt arbete. Förstår du då, huru dåraktigt det är, när en Herrens tjänare går till sin uppgift utan att först ha närt sig med det himmelska mannat? Det är icke tillräckligt att blott tillfälligtvis intaga föda. Varje dag måste du erhålla förnyelse genom den helige Ande. Du vet, vilken skillnad det är, då hela din varelse liksom sprudlar av gudomligt liv och kraft, och då du känner dig jäktad och utsliten. Det är under nattens timmar, då varje blad och grässtrå vila orörliga, som växternas porer öppna sig för att mottaga förnyelsens vederkvickande bad. Så faller också den himmelska daggen, medan själen stilla dröjer i Mästarens närhet. Bliv stilla för Honom. Varje orolig brådska skall hindra dig från att erhålla vederkvickelsen. Bida inför Gud, till dess att du känner dig mättad av Hans närvaro, och gå sedan till plikten, som kallar, i medvetande om att du blivit styrkt och vederkvickt av Herren.

Daggen faller aldrig under heta, stormdigra nätter. Temperaturen måste sjunka och vinden bedarra — själva luften uppnå en viss grad av kylighet och bringas till fullkomlig stillhet, förrän den kan avsöndra dess osynliga partiklar av fuktighet, som vederkvicka örter och blommor. Så kan icke heller Guds nåd förläna själen ro, innan hon uppnått denna ställning av fullkomlig inre stillhet.

"Han väcker var morgon mitt öra,
ej trött i sitt väktarekall.
Han väcker mig upp till att höra
det ord, som mig vägleda skall.

Hur saligt att sitta och höra
helt stilla vid Mästarens fot
och ej hava annat att göra
än hungrande taga emot.
O, nådens och kärlekens under,
att jag får ha ensamma stunder
med Jesus, min Frälsare kär
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av dom dagliga texterna finns HÄR.
Lidandets nåd

En av de största lärdomarna om lidandet i Jobs bok är den, att lidandet blir outhärdligt tungt, om människan inte förstår ändamålet med sitt lidande. Att lida ändamålslöst är en direkt helvetisk pina. Men så fort människan börjar ana, att Gud har sina egna avsikter med att sända henne tider av lidande, lugnar sig hennes hjärta.

Gud är gränslöst stor i sin vishet. Också i detta avseende är han för oss små människobarn den fördolde Guden. Han är den fördolde Guden särskilt i egenskap av lidandets Gud.
Då vi tänker på de fruktansvärda lidanden, som människor fått och får utstå i fängelser, koncentrationsläger, gaskamrar och under många slags tortyr, blir vi stumma inför dessa lidanden och frågor: Hur kan Gud tillåta allt detta?

Inför de stora bedrövelserna måste vi sätta handen för munnen, tiga och böja oss inför den fördolde Guden. Något har han dock sagt oss i sitt Ord också om denna sak.

Vi vet, att allt lidande är syndens följd. Utan synd skulle det inte finnas smärta och bedrövelse av detta slag i världen. Men i den enskilda människans liv får vi inte säga, att måttet av hennes lidande är direkt proportionellt mot måttet av hennes synder. Job och Paulus och många andra är de allra tydligaste exempel på detta. Vi lider alla för vår gemensamma syndfullhets skull, fastän lidandena fördelar sig olika på olika människor.

Sett i detta ljus innehåller lidandet nåd, för lidandet är då syndens motvikt Petrus säger ju också, att "den som har lidit till köttet har icke längre något att skaffa med synd". Utan denna syndens följd skulle syndens flod svälla och bli ännu större. Men av Guds Ord framgår ännu en annan sanning.

Paulus talar om en bedrövelse, som varar ett ögonblick men som bereder åt oss härlighet i översvinnligen rikt mått. Enligt detta har lidandet alltid ett tydligt evighetsändamål. Timligt betraktat kan det verka fullkomligt vanvettigt och rentav ohyggligt. Men sett ur evighetssynvinkel gömmer det ett mycket förnuftigt mål och en stor nåd. Lidandets uppgift är att bereda oss för himlen. Och säkert uppnår inte en enda människa sitt livs mål, om inte lidandet i henne får verka det Gud vill.

Udden bryts också av ditt lidande, då du börjar förstå, att det har en alldeles bestämd mening. Och den meningen är att göra dig till en människa, som lämpar sig för himlen. Sådan du är i dina synder kan du inte få komma in i härligheten. Men synderna blir inte uppenbara för dig, om inte Herren genom lidande i en eller annan form uppenbarar dem. Och han uppenbarar dem bara för att kunna rena dig från dem.

När du så här betraktar ditt lidande i evighetens ljus, kan du betydligt lättare bära din börda. Du kan till och med tacka Herren, att han på detta sätt vill leda dig in i härligheten, också om vägen går genom mången glödande ässja.

Herre, uppenbara för mig, vad du vill
mig genom det lidande du sänt mig.
Uppenbara för mig avsikten med detta
lidande. Låt mig tydligt förstå, vilka synder
jag nu måste bära fram i ditt ansiktes ljus
för att få befrielse och förlåtelse för dem.
Då du uppenbarar detta för mig, finner
min själ vila i din ledning och i din kärlek.

Bibelord att meditera över: 2 Kor 4: 16-18. 2 Kor 12: 9-10.

Från "Tröstens Gud" av Urho Muromaa.

Varför firar vi Jul?

Har du tänkt på varför vi firar Jul och varför så många ”icke kristna” firar lika mycket Jul som de kristna, om inte mer? Har du någonsin undrat vad Jultomten har med Jesus att göra? Och varför vi gör det vi gör inför, under och efter Julen? Det är mycket vi gör i ren okunskap och som får fortsätta från generation till generation utan att vi tänker efter eller ifrågasätter. Fortsätt och läs HÄR.

Varningsbudskap till nordens folk. (1975-1988)
Utvalda predikningar från möten i Sverige samt budskap inspelade i USA.

Efter 1983 kunde John S. Torell inte komma mer till Sverige eller Finland, på grund av nedsvärtning från judiska och kristna ledare i Sverige. För att kunna tala till det svenska och finska folket, talade John in olika budskap på kassettband. Under denna tid hade EAEC fortfarande kvar en ganska stor lista över kristna, som hade köpt från oss tidigare, och när ett budskap var färdigt, skickade vi ut ett nyhetsbrev, där budskapet annonserades. Det var många som beställde dessa kassetter och som sedan kopierade dem och gav ut till vänner och bekanta. De första tio budskapen är predikningar, som John predikade i olika församlingar och som nedtogs på band. Dessa är mycket starka budskap, som skakade om människorna som var med på dessa möten. Resten är inspelningar som John gjorde i USA, där han undervisade om olika händelser. Kassetten om Säpo innehåller inspelningar från telefonsamtal som Säpo gjorde till John i USA, för att forsöka knäcka honom genom telefonterror. For de som är födda efter 1975 är dessa inspelningar mycket värdefulla, då de innehåller uppgifter som nu inte kan diskuteras i Sverige eller Finland. Den som hör dessa nu, kommer att finna ut, hur världsregeringen och dess olika grenar slog sönder den kristna forsamlingen, och skapade fram de menlösa, maktlösa, innehallslösa forsamlingar som idag (2007) existerar i Sverige och Finland.När du lyssnar till dem får du höra hur väckelsepredikan lät för mer än 20 år sedan i en tid, som nu är borta. Det var en tid innan pastorer och evangelister var tvungna att vara "rumsrena" och se till att bögar, frimurare, och alla andra syndare inte skulle bli störda eller man skulle kunna hamna i fängelse. För dig som är ung och var ett barn på 1980-talet är dessa predikningar något som du bör skaffa dig och lyssna till en gammaldags bibeltrogen predikan, som ingen i dagens Sverige vågar framföra eller kan framföra, då man har blivit forstörd i sin andliga tro och ledd på villovägar av onda andar.
När du ändå sitter framför datorn, ta chansen att ladda ner pastor John S. Torell's predikningar från 1975-1988 som nu är aktuellare än någonsin. Några exempel nedan, resterande länken ovan.
När kommer Antikrist? Hur får man seger i Jesus? Tro
En annan Jesus Någon planerar ditt liv! Vilddjuret

Böcker för sanningssökare.

John S. Torell
The Kabbalah Book 1
John S. Torell
Christian Dynamics Course 1


Ulf Ekman, Sveriges falske apostel

  1. Livets Ord bakom fasaden - Del 1
  2. Livets Ord bakom fasaden - Del 2
  3. Citat från Ulf Ekman & kompani
  4. Guds rike är inte av denna världen