Höga Nazister, Mördande Tankar - Citat
AV TORBJÖRN JOHANSEN EAEC 29  MARS 2008

ADOLF HITLER

" 'Den man som är född till diktator behöver inte tvingas!,' skrek Hitler inför hela världspressens samlade korrespondenter. "Han vill bli det. Han drivs inte framåt, utan driver sig själv . . . Den man som känner sig kallad att leda ett folk har ingen rätt att säga: 'Om ni vill ha mig eller ber mig om det, skall jag samarbeta.' Nej, det är hans plikt att stiga fram …

'Den armé vi har bildat växer från dag till dag,' skrek Hitler. 'Jag när det stolta hoppet att den dag engång skall komma, då dessa vilda skaror skall växa till bataljoner, bataljonerna till regementen, regementena till divisioner, då den gamla kokarden skall hämtas upp ur smutsen, då de gamla fanorna skall vaja på nytt, då det kommer till en försoning vid den sista gudomliga domstol som vi är beredda att stå inför.' "

(Trevor Ravenscroft: The Spear Of Destiny, Neville Spearman Publishers Ltd, sidan 229-230)

HEINRICH HIMMLER

"När en okänd attentatsman försökte skjuta Hitler utanför Görings hus i Schorfheide utanför Berlin antogs det genast vara en SA-konspiration mot honom. Himmler, som stod mitt emellan Hitler och den osynlige skytten, sårades i armen. 'Hur tacksam är jag inte mot ödet', jublade Himmler. 'Det har låtit mig rädda min Führers liv!' Och från denna stund talade Himmler om sig själv som Hitlers 'blodsbroder.' Utrensningen av Röhm och hanns mannar följde nästan omedelbart." (The Spear Of Destiny. s. 292)

"Med hjälp av en skyddshäktningsorder – Schutzhaftbefehl – kunde Reichsführer Heinrich Himmler, hans civilklädda Gestapo-agenter och hans gunstlingar i de svarta uniformerna arrestera vem de ville. Allt som  behövdes var fångens namn på ett lättåtkomligt tryckt formulär – att jämlikt första paragrafen i lagen om skyddande av nation och folk tills vidare hållas i skyddsförvar. Det var vägen utan återvändo som miljoner skulle gå till koncentrationslägrens brutalitet, tortyr och massutrotning." (Ibid. s.293)

"'Skyddsförvaring är en försiktighetsåtgärd' sade Himmler i ett offentligt tal i München samma år som han personligen grundade koncentrationslägret i Dachau. Vid detta tillfälle försökte han tysta ner de många historier om fruktansvärda grymheter som cirkulerade. 'Jag har verkligen vinnlagt mig om att vidta de här åtgärderna, men blivit missförstådd i många hänseenden! Ni bör förstå att folk var upphetsade, förtretade och till och med fientliga mot dem som bekämpar oss. Endast genom att hålla dem i 'skyddsförvar' kunde jag garantera deras säkerhet till liv och lem."  (Ibid. s. 293)

Denne nazist var uppfylld av lögnens ande.

"Det vill jag bara säga', sade han till den utländska pressen vid ett annat tillfälle med sin typiska gälla röst, 'för oss är judarna lika mycket tyska medborgare som de som inte har judisk tro. – Deras liv och egendom respekteras i lika hög grad. De fall där judar hålls i skyddsförvar bör förstås i denna anda.' " (Ibid s. 294a)

"Med hjälp av vad Heinrich Himmler kallade en 'försiktighetsåtgärd' förslavades miljoner män, kvinnor och barn utan förbarmande, och svalt ihjäl eller arbetade sig till döds i vad som blev till en statlig industri med biprodukter. Den antimänniska som bodde i Reichsführerns kropp och hjärna visade att han behärskade all denna sin hycklande teknik, som kulminerade i sådana ohyggligheter som badhus som såg oskyldiga ut, men användes som gaskammare, samt dolda röntgenapparater, som steriliserade omisstänksamma slavarbetare som stod vid diskar och fyllde i komplicerade men meningslösa formulär." (Ibid. s. 294b)

ALFRED ROSENBERG

"Alfred Rosenberg…visste…att han i sin hand höll politisk och rasmässig dynamit (Sions Vises Protokoll) som om den utnyttjades på rätt sätt kunde bli nyckeln tills hans egen personliga framgång…Rosenberg fick trots sin judiska härstamning tillträde till Thulesällskapet". (Ibid. s. 115-116)

Riktlinjerna för nazisternas rasism utvecklades sedan av Rosenberg i Der Mythus des 20 Jahrhunderts:

    "Vi är de utvalda, de sant människovänliga. Våra själar avger andens sanna kraft, den övriga  världens intelligens är bara instinktiv och djurisk. De kan se, men de kan inte förutse, ty deras uppfinningar är rent fysiska. Följer härav inte att naturen har förutbestämt oss att behärska hela världen?

Vår slutliga plans storhet, innehållet i dess detaljer, följderna av varje enskild punkt, vars hemliga mening förblir dold, vill vi inte underkasta de mångas dom och avgörande, inte ens de som delar våra tankar. Vi skall inte kasta vår ledares (Adolf Hitlers) strålande tankar för svinen, och inte ens i de mest intima kretsar skall vi tillåta att de kritiseras.

Vi skall måla främmande regeringars missgärningar i de grällaste färger och skapa sådan illvilja mot dem, att folket tusen gånger hellre finner sig i ett slaveri som garanterar dem fred och ordning, än njuter deras omskrutna frihet. Folken kommer att finna sig i vilket slaveri vi än ålägger dem, för att undvika att krigets och upprorets fasor återvänder. Våra principer och metoder kommer att framstå i sin fulla kraft, när vi för fram dem i skarp kontrast till den gamla ruttna samhällsordningen." (Ibid. s.118-119)

   "Det var Alfred Rosenberg, han som profeterat om Antikrist i 'Sions Vises Protokoll,' som presenterade den före detta korpralen (Hitler) med den hypnotiska rösten för den gamle mannen (H. S. Chamberlain).

Chamberlain lärde att det ariska blodet var den viktigaste faktorn när det gällde att skapa en framtida överlägsen ras. Alltifrån födelsen var en människa i enlighet med kvalitén på det blod som flöt i hennes ådror förutbestämd att antingen bli en upphöjd medlem av Herrefolket, eller att dömas till ett liv i slaveri som 'undermänniska'. Den tesen förebådade Gestapo, Totenkopf SS och koncentrationslägren – ja, till och med gaskamrarna! Och ändå hade ingenting av detta någonsin kunnat komma till stånd om man inte först konstaterat att Kristus själv var av arisk härkomst." (Ibid. s. 151-152)

"Från kyrkans utbildning till en utbildning enligt tyska värderingar är ett steg över flera generationer."

"Jag skulle acceptera en ståndpunkt, oavsett om någon är för eller emot den, om jag känner att det är det rätta för vårt parti."

"Livet kallade mig och jag följde det."

"Nationalsocialismen står och faller med dess världsåskådning."

"Rashistorien är tillsammans med själens mysticism samtidig; men blodets religionshistoria är historien om folkens uppgång och fall, jämte dess hjältar och filosofer, deras uppfinnare och olika konstnärer."

"Det tyska folket är inte märkt av arvssynden utan av ursprunglig nobilitet."

"Idag rör en ny tro upp känslor: blodets myt, tron att vi med vårt blod försvarar människans gudomliga natur som helhet. Alfred Rosenberg

JOSEF GOEBBELS

"Jag tackar ödet att det finns en sådan man! . . . Han är ödets och gudarnas skapande redskap. Jag står inför honom djupt skakad . . . Så är det . . . Jag erkänner honom villkorslöst som Mein Führer. . .Han är så djup och mystisk. Han vet hur han skall uttrycka den oändliga sanningen . . . Han är som ett det gamlas profet. I skyn verkar ett stort vitt moln ta formen av en svastika. Är detta ett tecken av ödet? Hur mycket grundläggande styrka har inte vår man jämfört med de intellektuella! Och ovanpå allt detta finner vi hans överväldigande personlighet . . . Med en sådan man kan man erövra världen. Med honom känner jag mig djupt förbunden. Mina tvivel försvinner . . . Jag skulle aldrig stå ut med att tvivla på denne man. Tyskland skall leva. Heil Hitler!  (Hans första intryck av Hitler när de möttes i Bamburg, enligt "Goebbels dagbok.") 

REINHARD HEYDRICH

"Vi måste arbeta med oss själva. Vi måste förankra och uppehålla de eviga grunder som har överförts till oss av Führern med icke förut skådad självdisciplin. För att beskydda vårt Folk måste vi vara hårda mot våra fiender även om vi riskerar att skada våra individuella fiender tid efter annan, och bli kritiserade för vår ohejdade brutalitet av på andra sätt välmenande människor. Ingen kommer att ursäkta oss, ingen kommer att åberopa förmildrande omständigheter till vår fördel, om vi förfelar vår historiska mission på grund av överdriven humanitet! Det kommer bara att sägas att vi misslyckades i vårt historiska uppdrag." Reinhard Heydrich

HERMANN GÖRING

  "Härmed ger jag er i uppdrag att utföra alla förberedelser . . . en slutgiltig lösning av den judiska frågan i de områden av Europa som står under tyskt inflytande." Hermann Göring

ADOLF EICHMANN

"Förra sommaren bad Reichsführer Himmler mig besöka ett läger i Övre Schlesien, kallat Auschwitz, som ligger mycket väl isolerat, och nära en viktig järnväg. Och vi håller på att förvandla det lägret till ett stort center av solitt material och det är här din judiska (slav-) arbetskraft kommer in, herr Neumann. Judarna får bära tegel och bygga upp det själva. Och när enheterna är färdiga väntar vi oss att behandla 2500…i timmen. Inte per dag, i timmen!" Adolf Eichmann

Ovanstående nazister var alla av judiskt ursprung enligt den schweiziska boken Bevor Hitler Kam, skriven av Dietrich Bronder. Hitler var halvjude. De nedanståendes ursprung är oklart.

DR. JOSEF MENGELE
"Ju mer vi gör med er, desto mindre verkar ni tro att vi gör det." Josef Mengele

KARL HAUSHOFER

  "När Adolf Hitler kommit till makten 1933 var professor Karl Haushofer med om att bereda marken för trippelalliansen. Även om Haushofer inte själv träffade de överenskommelser som garanterade Japans samarbete i planen på att erövra världen, ägde konferenserna mellan japanska officerare och nazistiska statsmän rum i hans hem utanför München. Dessa små trevliga sammankomster kallade han för 'kulturellt samarbete'. Han såg Japan som Tysklands brodernation, och japanerna som Österns Herrenvolk. Det var ingen slump att Matsuoko, den japanske utrikesministern, efter att ha talat med Haushofer återvände till Tokyo med orden: 'En nation erbjuds tillfälle till storhet endast en gång vart tusende år.' Tillfället var Pearl Harbour och det råder inget tvivel om att detta noga planerade och hänsynslösa anfall utan krigsförklaring hade inspirerats av Karl Haushofer.

Alla nazisternas invasioner, den ena efter den andra, följde i stort sett hans läror, och Hitler använde hans geopolitiska strategiska metoder, hans ordval, hans kartor och hans argument.

   Det finns de som har sökt ursäkta Haushofer och sagt att han bara kom med vissa nya teorier i politisk geografi som nazisterna satte i verket på ett sätt han aldrig hade tänkt sig. Men det kan inte råda något som helst tvivel om att han bara var alltför medveten om vilka fruktansvärda konsekvenser varje ord han skrev kunde få, och att förverkligandet av hans planer innebar att det skulle flyta mängder av blod inom de så kallade rasernas (hans terminologi) förslavade minoriteter sedan den tyska krigsmaskinen tvingat dem att ge upp.

Haushofer var nämligen en medlem av Tysklands lagstiftande församling och som sådan en framstående företrädare för den grupp som stod för de tyranniska lagar som påtvingades de besegrade folken. På det sättet beredde han mark för koncentrationslägren, där massdödande blev statlig industri med biprodukter. Och som om inte listan över hans offentliga dåd var förfärlig nog, fanns det bakom den tyske generalens strama figur och den bayerske professorns flitiga ansikte en långt mer olycksbådande gestalt –  nämligen den intrigante magins Mästare (Dietrich Eckart) som såg till att 'Apokalypsens Vilddjur' släpptes lös över mänskligheten."  (The Spear Of Destiny, s. 226-227)

DIETRICH ECKART

  "Vi behöver en man i ledningen som tål ljudet av maskingevär. Slöddret skall darra i byxorna. En officer kan vi inte ha, ty för dem har folk ingen respekt längre. Det bästa vore en arbetare som kan prata för sig."

  "Det medium de använde (inom Thulesällskapet), en enkel och olärd bondkvinna, upptäcktes av doktor Nemirovitj-Dantjenko, en skum figur som uppträdde som 'ombudsman' för den stora krets av ryssar som hade slagit sig ner i Bayern.

Medan kvinnan var i djup trance kom ur hennes sköte ektoplasmiska huvuden och gestalter som ett slags andefödsel från en undre värld. Det var inte det som kom ut ur kvinnan som ockultisterna intresserade sig för, utan de röster som talade genom henne när hon i nästan poetisk form djupt medvetslös talade olika främmande språk.

Diedrich Eckart var ceremonimästare vid dessa regelbundna seanser, men det var en annan betydelsefull person, Alfred Rosenberg, tysk flykting från Moskva, som åtog sig att fråga ut de ständigt växlande andar som besatte mediet. Och det var också Alfred Rosenberg, Antikrists profet i 'Sions Vises Protokoll', som vågade kalla fram Uppenbarelsebokens Vilddjur – den luciferiska Leviathan som bemäktigat sig Hitlers kropp och själ…

  Det var 'skuggan' av den blonda och vackra Heila, grevinnan av Westarp, som varit Thulesällskapets sekreterare tills de röda mördade henne, som gav de sammansvurna den obehagligaste överraskningen. Som en genomskinlig Kassandra steg hon upp ur skötet på det sovande mediet, och sade att den man som nu förberedde att överta ledningen av Thulesällskapet skulle visa sig vara en falsk profet. Han skulle få total makt över nationen, men skulle en dag bli den som lade hela Tyskland i ruiner och förde folket till ett nederlag och ett moraliskt fördärv som saknade motstycke i historien.

Naturligtvis tog man med jubel emot hennes förkunnelse att den kommande Messias "'stod för dörren', men de varningens ord hon uttalade från andra sidan graven, och som skulle visa sig vara sanna, var det ingen som tog någon notis om." (Ibid. s.112-114)

Bibeln beskriver en liknande situation. Det enda Saul fick veta av andebesvärjerskan var att han skulle bli av med riket och sedan dö, läs 1 Samuelsboken 28: 5-19. – Man bör akta sig för ockultism! Gud varnar för det på ett flertal ställen i Bibeln.

SAMMANFATTNING

  Vi har läst om hur grymma nazisterna var. Det var som om de uppväckt den hedniska medeltiden, och många kristna i Sverige trodde under andra världskriget sedan oroande nyheter framkommit att Hitler var Antikrist. Det är alldeles fel att lasta kristendomen för det som skedde, som många kristna sionister idag gör. De kristna i Tyskland var bland de första som förföljdes av nazisterna. Hitlers hat var riktat mot kristendomen och de kristna i första hand. Det var Satans verk som förblindade dessa män och kvinnor.

Se även Om Rasismen i Tredje Riket

Judar i världen idag vill, som alltid, ha det till att de som stod bakom förintelsen var genuina tyskar. Men eftersom allt fler forskare och författare har kommit till samma slutsats, nämligen att de höga nazisterna i många fall hade judiskt påbrå, går det inte längre att bortförklara detta faktum som tvivelaktigt nonsens. Och att varenda ofrälst jude är en potentiell fiende till Kristus, det vet vi. Men Bibeln säger ju att Guds egendomsfolk är judarna i Israel? tror många. Så är det inte. Enligt Bibeln är det den kristna församlingen på jorden som är Guds egendomsfolk, oavsett nationalitet! 1 Petr. 2: 9-10; Gal. 3: 28 (Bibeln 1917).

De nazistledare som fick absolution hos Hitler som exempelvis Himmler, Heydrich, Rosenberg, Goebbels, Göring – listan kan göras lång, var av judiskt ursprung och dessutom ofta anhängare till den sorts teosofi som har den judiska kabbalaläran som grund, där adepterna försöker göra det "goda till ont" och det "onda till gott." Den sorts Herrefolk som befolkade det tredje riket går i dag kring i IDF-uniformer som ett Herrefolk, och mördar och gör livet surt för för både palestinier och normala judar.

********************

Om du bara läser en till artikel på denna webbplats, låt det bli denna. Den berör den viktigaste beslutet du kan göra i detta livet!  


Gå tillbaka till Svenska sidan