DANSEN RUNT GULDKALVEN – DEL 1

av John S. Torell

fortsättning från föregående sida

 

TILLBAKA TILL MOSEBOKEN II – EXODUS
För att kunna bringa litet ordning till denna komplicerade situation måste vi gå tillbaka till den allra första början, när Moses ledde Israels barn ut ur Egypten.

EXODUS
Ca 1441 f.Kr., ledde Moses Israels barn ut ur Egypten, mer än för 3400 år sedan. Efter de tio plågorna över egyptierna och undret när vattnet delade sig vid Röda havet, drog tre miljoner israeliter genom vildmarken på sin väg mot det förlovade landet. Men det fanns ett problem, Moses hade ett och hört från Gud, men folket i stort hade inte en personlig gemenskap med Gud. De levde och vandrade i köttet och deras Gud var människan Moses. När Moses var uppe på berget i 40 dagar med Gud, kunde inte människorna stå ut längre, de ville ha en ny gud, och en ny gud med en gång.

1. Men när folket såg att Mose dröjde att komma ned från berget, församlade de sig omkring Aron och sade till honom: »Upp, gör oss en gud som kan gå framför oss; ty vi veta icke vad som har vederfarits denne Mose, honom som förde oss upp ur Egyptens land.» >Apg. 7,40. 2. Då sade Aron till dem: »Tagen guldringarna ut ur öronen på edra hustrur, edra söner och edra döttrar, och bären dem till mig. 3. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen, och de buro dem till Aron; 4. och han tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel och gjorde därav en gjuten kalv. Och de sade: »Detta är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land.» >Ps. 106,19 f. 5. När Aron såg detta, byggde han ett altare åt honom. Och Aron lät utropa och säga: »I morgon bliver en HERRENS högtid.» 6. Dagen därefter stodo de bittida upp och offrade brännoffer och buro fram tackoffer, och folket satte sig ned till att äta och dricka, och därpå stodo de upp till att leka. >1 Kor. 10,7. 7. Då sade HERREN till Mose: »Gå ditned, ty ditt folk, som du har fört upp ur Egyptens land, har tagit sig till, vad fördärvligt är. >5 Mos. 9,12 f. 8. De hava redan vikit av ifrån den väg som jag bjöd dem gå; de hava gjort sig en gjuten kalv. Den hava de tillbett, åt den hava de offrat, och sagt: 'Detta är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land.» 9. Och HERREN sade ytterligare till Mose: »Jag ser att detta folk är ett hårdnackat folk. 2 Mos. 32:1-9

Inget hade förändrats sedan Mose dagar. I mer än 3400 år har Abrahams fysiska ättlingar väntat på den utlovade Messias och på upprättelsen av staten Israel. Men när Gud slutligen sände Messias för ca 2000 år sedan, då förkastade det judiska ledarskapet honom och utövade politiskt tryck på den romerske guvernören att få honom avrättad.

Men när det hade blivit morgon, fattade alla översteprästerna och folkets äldste det beslutet angående Jesus, att de skulle döda honom Och de läto binda honom och förde honom bort och överlämnade honom åt Pilatus, landshövdingen.. När då Judas, som hade förrått honom, såg att han var dömd, ångrade han sig och bar de trettio silverpenningarna tillbaka till översteprästerna och de äldste och sade: »Jag har syndat därigenom att jag har förrått oskyldigt blod.» Men de svarade: »Vad kommer det oss vid? Du får själv svara därför.»  Då kastade han silverpenningarna i templet och gick sin väg. Sedan gick han bort och hängde sig. 6. Men översteprästerna togo silverpenningarna och sade: »Det är icke lovligt att lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspenningar.». Och sedan de hade fattat sitt beslut, köpte de för dem Krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åkern ännu i dag Blodsåkern. Så fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremias, när han sade: »Och jag tog de trettio silverpenningarna – priset för den man vilkens värde hade blivit bestämt, den som israelitiska män hade värderat -. och jag gav dem till betalning för Krukmakaråkern, i enlighet med Herrens befallning till mig.»  Men Jesus ställdes fram inför landshövdingen. Och landshövdingen frågade honom och sade: »Är du judarnas konung?» Jesus svarade honom: »Du säger det själv.». Men när översteprästerna och de äldste framställde sina anklagelser mot honom, svarade han intet. Då sade Pilatus till honom: »Hör du icke huru mycket de hava att vittna mot dig?». Men han svarade honom icke på en enda fråga, så att landshövdingen mycket förundrade sig.. Nu var det sed att landshövdingen vid högtiden gav folket en fånge lös, vilken de ville. Och man hade då en beryktad fånge, som hette Barabbas. När de nu voro församlade, frågade Pilatus dem: »Vilken viljen I att jag skall giva eder lös, Barabbas eller Jesus, som kallas Messias?»  Han visste nämligen att det var av avund som man hade dragit Jesus inför rätta. Och medan han satt på domarsätet, hade hans hustru sänt bud till honom och låtit säga: »Befatta dig icke med denne rättfärdige man; ty jag har i natt lidit mycket i drömmen för hans skull.» Men översteprästerna och de äldste hade övertalat folket att begära Barabbas och låta förgöra Jesus. När alltså landshövdingen nu frågade dem och sade: »Vilken av de två viljen I att jag skall giva eder lös?», så svarade de: »Barabbas.» Då frågade Pilatus dem: »Vad skall jag då göra med Jesus, som kallas Messias?» De svarade alla: »Låt korsfästa honom.». Men han frågade: »Vad ont har han då gjort?» Då skriade de ännu ivrigare: »Låt korsfästa honom.». När nu Pilatus såg att han intet kunde uträtta, utan att larmet blev allt starkare, lät han hämta vatten och tvådde sina händer i folkets åsyn och sade: »Jag är oskyldig till denne mans blod. I fån själva svara därför.» Och allt folket svarade och sade: »Hans blod komme över oss och över våra barn.»  Matt. 27:1-25

JUDARNA VILLE HA EN POLITISK STAT, ISRAEL
När 42360 judar återvände från Babylon omkring 400 f.Kr. (Esra 2:64) och sedan de hållits fångna i 70 år, bar de på en dröm, som var att återuppbygga Jerusalem. De var Guds plan att man återuppbyggde staden och templet. Men det ingick inte i Guds plan att återupprätta den politiska staten Israel. Esra and Nehemja förstod Guds plan och nöjde sig med den, men framtida generationers judar beslutade att om inte Gud ville återupprätta staten Israel genom att sända Messias, skulle de göra det av egen kraft. Den mäktiga klanen Mackabeus hade ledare nog för att åstadkomma en militär lösning, som slutade med död och förstörelse, och fortfarande utan en israelisk stat.

Efter Mattatias död (ca. 166 f.Kr.) blev Judas Mackabeus, den tredje sonen, ledare för motståndsrörelsen. I sitt första slag bemäktigade han sig Apollonius svärd (guvernören av Samarien), generalen som ledde fienden. Men han var också en trons man idet han dyrkade sina fäders Gud. Han såg sig själv som en karismatisk, gudomligt utnämnd ledare, som gamla tiders Gideon. Han brukade göra paus i gerillataktiken och samlade sina män för att "vakta och bedja" och läsa Toran (den gudomligt uppenbarade Mose lag) med dem. Judas såg på sig själv och sin uppgift som  en Efterträdare till Moses och Josua. 'Kom ihåg hur våra fäder blev frälsta vid det Röda Havet' sade han till sina män, 'när Farao och hans män förföljde dem' (1 Mackabeerboken 4:9). Sedan blåste de i sina trumpeter, som i Josuas dagar, och tog strid med fienden med förnyade krafter.

"Dessutom kunde Judas vara lika grym som Josua var. På denna tids manér, och likadant som fienden gjorde, skulle han utrota allt mankön i en erövrad stad. En del saker som han gjorde skulle vi idag kunna beteckna som ett "heligt krig" som också finns på olika håll i delar av 5 Mosebok och som vidare beskrivs i detalj i en av Dödahavsrullarna,  skrivet under århundradet efter Judas Mackabeus, omskrivet under titeln The War of the Sons of Light Against the Sons of Darkness.” 6

JUDARNA LÄRDE SIG INGET AV DESSA BLODIGA NEDERLAG
Abrahams ättlingar hade svårt att förstå vilka de egentligen var och hur Gud ville använda dem på denna jorden. Många hednakristna har under århundradena inte heller förstått Guds plan för det judiska folket. Tillåt mig att helt kort förklara det syfte och den uppgift som Gud gav till Abraham och hans avkomlingar:

  1. Abraham var inte jude! Han föddes och växte upp i staden Ur, som var beläget i dagens Irak. Ur var en stad i södra Irak, nära den nuvarande staden Basra. Vid denna tid hade det Babyloniska Imperiet ännu inte kommit till stånd, och folket som levde i denna stad var kaldéer. 1 Mos. 11:26-32

  2. När Gud kallade Abram att lämna sitt födelseland och resa till landet Kanaan, sade Gud att han skulle bli till välsignelse för alla länder på jorden.

Och HERREN sade till Abram: »Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig. 2. Så skall jag göra dig till ett stort folk; jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bliva en välsignelse. 3. Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.» 4. Och Abram gick åstad, såsom HERREN hade tillsagt honom, och Lot gick med honom. Och Abram var sjuttiofem år gammal, när han drog ut från Haran. 1 Mos. 12:1-4

Senare talde Gud till Abraham på nytt och fastställde kart och tydligt att detta gällde även hans efterkommande. Det är viktigt att vi förstår detta. Gud välsignar Abraham så att hans säd skall bli till välsignelse för alla länder i världen!

Och HERRENS ängel ropade för andra gången till Abraham från himmelen och sade: »Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och icke undanhållit mig din ende son därför skall jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik såsom stjärnorna på himmelen och såsom sanden på havets strand; och din säd skall intaga sina fienders portar. Och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord.» 1 Mos. 22:15-18

Budskapet från Gud var att Abraham skulle bli en välsignelse för alla länder på jorden; det återfinns i följande bibelversar: 1 Mos. 18:18, 26:4; Apg. 3:25; Gal. 3:8.

  1. Abrahams välsignelse är den Messias som skulle komma och betala för människornas synder. Genom sin död och uppståndelse, kan människan bli förlåten, född på nytt, och mottaga ett evigt liv i himlen. Det finns många referenser till detta i både det Nya och Gamla Testamentet. Den klaraste undervisning vi har i ämnet fick vi i aposteln Petrus predikan, Apg. 2:14-41. I Apg. 4:1-20, förklarar Petrus åter evangeliet.

Den mest kompletta undervisning vi har i ämnet fick vi av diakonen Stefanus när han predikade för det judiska ledarskapet. I denna predikan går Stefanus igenom historien ända från Abraham hela vägen fram till Jesus, som är Messias enligt Gamla Testamentet. Apg. 7:1-60

Aposteln Paulus höll en kraftfull predikan där han förkunnade att Jesus är Kristus (Messias), denna predikan finner vi i Apg. 26:1-32.

  1. Abrahams säd består inte enbart av de fysiska ättlingarna till Abraham utan består av alla människor som har blivit födda på nytt och har tagit emot Jesus som sin personlige Herre och Frälsare Det är helt klarlagt i det Nya Testamentet i följande verser: Rom. 4:1-18, 9:1-33; Gal. 3:1-29

SAMMANFATTNING:

DE FLESTA AV ABRAHAMS ÄTTLINGAR RIKTADE UPPMÄRKSAMHETEN MOT KAANANS LAND NÄR DE SKULLE HAFT KVAR UPPMÄRKSAMHETEN MOT MESSIAS!

INTE HELLER HAR DE FÖRSTÅTT ATT GUDS RIKE INTE ÄR LANDET ISRAEL MED JERUSALEM SOM HUVUDSTAD, TY GUDS RIKE ÄR INVÄRTES I VARJE PERSON SOM HAR BLIVIT FÖDD PÅ NYTT!

UPPRÄTTANDET AV DEN POLITISKA GENOM MILITÄR STYRKA STATEN ISRAEL KOMMER INTE AV GUD, UTAN AV DJÄVULEN! JESUS SKALL UPPRÄTTA ETT JORDISKT RIKE (TUSENÅRSRIKET), MEN DET KOMMER INTE FÖRE JESU ANDRA TILLKOMMELSE SOM KONUNG OCH HERRARS HERRE SOM DET STÅR OM I UPPENBARELSEBOKEN KAPITEL 20.

ANTIKRIST KOMMER ATT UPPRÄTTA SITT JORDISKA RIKE OCH SITTA I JERUSALEMS TEMPEL. DÄRIGENOM HAR JUDARNA GRÄVT FRAM EN BIT AV KAANAN OCH VÄNTAR PÅ ATT MESSIAS SKALL KOMMA OCH TAGA EMOT LANDET FRÅN DEM. VAD DE INTE HAR FÖRSTÅTT ÄR ATT DEN MESSIAS SOM KOMMER TILL DEM ÄR DJÄVULEN SJÄLV I ANTIKRISTS SKEPNAD!

Medan Jesus gick på jorden, försökte judiska politiska aktivister att med våld göra honom till sin konung. Se på dessa bibelverser:  

Då nu människorna hade det tecken som han hade gjort, sade de: "Denne är förvisso Profeten som skulle komma i världen." När då Jesus märkte att de tänkte komma och med våld föra honom med sig och göra honom till konung, drog han sig åter undan till berget, helt allena. Joh. 6:14-15

Jesus gjorde det helt klart att hans rike inte är av denna världen och att han inte hade någon uppgift från Gud eller önskan att driva ut romarna från landet eller att återupprätta Kaanan åt judarna.

Jesus svarade: "Mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, så hade väl mina tjänare kämpat för att jag icke skulle bliva överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike icke av denna världen." Joh. 18:36

STATEN ISRAEL HAR BLIVIT DEN NYA GULDKALVEN
Eretz Israel
(landet Israel) är den gud som de flesta israeler dyrkar idag. Det har blivit deras guldkalv, och inte bara är det israeler som dansar kring guldkalven, detsamma gör många evangeliska kristna och folk från pingströrelsen,  över hela världen. Drivande kraft bakom denna rörelse är, som jag förut sagt, den sionistiska världsorganisationen, som jag har beskrivit in i detalj i tidningen The Dove . Men det som är mest skrämmande är att folk inte över huvud taget förstår att det är Djävulen som är den bakomliggande kraften i sioniströrelsen, denna är bara är det redskap som används för att Antikrist kan uppstå och hans globala diktatur. Jesus sade tydligt samma sak:

De svarade och sade till honom: "Vår fader är ju Abraham." Jesus svarade till dem: "Ären I Abrahams barn, så gören ock Abrahams gärningar. Men nu stån I efter att döda mig, en man som har sagt eder sanningen, såsom jag har hört den av Gud. Så handlade icke Abraham. Nej, I gören eder faders gärningar." De sade till honom: "Vi äro icke födda i äktenskapsbrott. Vi hava Gud till fader och ingen annan." Jesus svarade dem: "Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig. Varför fatten I då icke vad jag talar? Jo, därför att I icke 'stån ut med' att höra på mitt ord. I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning.
 Joh. 8:39-45

Efter sin uppståndelse gjorde Jesus ytterligare två referenser till det sätt som det skick som det judiska folket befann sig i judiska då de hade förkastat honom som sin Messias:

Och skriv till Smyrnas församlings ängel: »Så säger den förste och den siste, han som var död och åter har blivit levande: Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik! -- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga. Frukta icke för det som du skall få lida. Se, djävulen skall kasta somliga av eder i fängelse, för att I skolen sättas på prov; och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag giva dig livets krona. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, han skall förvisso icke lida någon skada av den andra döden.» 7. Och skriv till Filadelfias församlings ängel: »Så säger den Helige, den Sannfärdige, han som har 'Davids nyckel', han som 'upplåter, och ingen kan tillsluta', han som 'tillsluter, och ingen upplåter': 8. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn. 9. Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär. Upp. 2:8-11

Och skriv till Filadelfias församlings ängel: »Så säger den Helige, den Sannfärdige, han som har 'Davids nyckel', han som 'upplåter, och ingen kan tillsluta', han som 'tillsluter, och ingen upplåter'. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn. Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär. Upp. 3:7-9

JESU APOSTLAR FÖRKASTADE JUDENDOMEN
Om vi som troende på Kristus hävdar att Bibeln är Guds Ord och att grunden för vår tro är Kristus, måste vi hålla oss till Bibeln och stanna kvar därvid. Det är oerhört viktigt att varje kristen förstår att Jesus kom till Israels folk och att hans moder var en judisk kvinna efter Davids ätt. Jesus hade däremot ingen jordisk fader, Den Helige Ande var hans fader och Josef hans styvfader. Matt. 1:18-25; Luk. 1:26-33

Samtliga apostlar var israeler (hebréer), därjämte de 70 andra och kvinnorna som följde Jesus, vilka blev kärnan i Jesu Kristi Kyrka (Apg. 1:11-15). Aposteln Paulus var av Benjamins stam och förkunnade att han var judisk till sina rötter. Rom. 11:1-8; Filipp. 3:1-7

Jesus gjorde allt han kunde för att frälsa det judiska folket och leda in dem i det andra förbundet. Sammaledes gjorde apostlarna, men det judiska ledarskapet och majoriteten av folket förkastade Jesus som Messias. Här är vad aposteln Johannes säger om detta:

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed. 6. En man uppträdde, sänd av Gud; hans namn var Johannes. Han kom såsom ett vittne, för att vittna om ljuset, på det att alla skulle komma till tro genom honom. Icke var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen. I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom. Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Joh. 1:1-13

Under de första 60 åren av Jesu Kristi Kyrkas existens, arbetade judiska och troende bland hednafolken hårt med  att nå ut till judar med evangelium om Jesus Kristus. Även  om tusenden accepterade Kristus som sin Messias och föddes på nytt, så förkastade majoriteten judar Jesus och väntade på sitt eget rike. Denna religion är idag känd som Judendomen med sina tvenne skrivna verk, Talmud och Kabbala. Dessa ogudaktiga judar tror att de tjänar Skaparen  men förstår inte att de har skapat vad Jesus kallar SATANS SYNAGOGA!

DEN APOSTOLISKA KYRKAN SAMARBETADE INTE MED JUDAR
Ett mycket högt antal evangeliska pastorer, pingstpastorer och hela samfund har inte fattat denna sanning, och detta är det avfall inom den Kristna Kyrkan som vi ser i dagens värld. När Petrus och Johannes blev arresterade och sedan förhörda av det judiska ledarskapet, förhandlade de inte; inte heller erbjöd de sig att samexistera med det judiska religiösa systemet. Istället stod de modigt och konfronterade översteprästen och hans rabbiner och sade dem ansikte mot ansikte att det fanns inget annat namn under himmelen, genom vilket människor kunna bliva frälsta! Det judiska religiösa systemet var totalt korrupt och den apostoliska kyrkan hade inget intresse att verka inom det för att främja judendomen eller försöka driva ut romarna och upprätta staten Israel.

Petrus och Johannes förkunnade att översteprästen kunde ta emot detta eller låta det vara, det var hans eget val, men det fanns inget stöd för judendomen från den apostoliska kyrkans sida sett.

Medan de ännu talade till folket, kommo prästerna och tempelvaktens befälhavare och sadducéerna över dem. Ty det förtröt dem att de undervisade folket och i Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. Därför grepo de dem nu och satte dem i fängsligt förvar till följande dag, eftersom det redan var afton. Men många av dem som hade hört vad som hade talats kommo till tro; och antalet av männen uppgick nu till vid pass fem tusen. 5. Dagen därefter församlade sig deras rådsherrar och äldste och skriftlärde i Jerusalem; där voro då ock Hannas, översteprästen, och Kaifas och Johannes och Alexander och alla som voro av översteprästerlig släkt. Och de läto föra fram dem inför sig och frågade dem: »Av vilken makt eller i genom vilket namn haven I gjort detta?» Då sade Petrus till dem, uppfylld av helig ande: »I folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi i dag underkastas rannsakning för en god gärning mot en sjuk man och tillfrågas varigenom denne har blivit botad, så mån I veta, I alla och hela Israels folk, att det är genom Jesu Kristi, nasaréens, namn, hans som I haven korsfäst, men som Gud har uppväckt från de döda -- att det är genom det namnet som denne man står inför eder frisk och färdig. Han är 'den stenen som av byggningsmännen' -- av eder själva -- 'aktades för intet, men som har blivit en hörnsten'. Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.» När de sågo Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnummo att de voro olärda män ur folket, förundrade de sig. Men så kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus. Och när de sågo mannen som hade blivit botad stå där bredvid dem, kunde de icke säga något däremot. De befallde dem alltså att gå ut från rådsförsamlingen. Sedan överlade de med varandra och sade: »Vad skola vi göra med dessa män? Att ett märkligt tecken har blivit gjort av dem, det är ju uppenbart för alla Jerusalems invånare, och vi kunna icke förneka det. Men för att detta icke ännu mer skall komma ut bland folket, må vi strängeligen förbjuda dem att hädanefter i det namnet tala för någon människa.» Därefter kallade de in dem och förbjödo dem helt och hållet att tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade och sade till dem: »Om det är rätt inför Gud att vi hörsamma eder mer är Gud, därom mån I själva döma; 20. vi för vår del kunna icke underlåta att tala vad vi hava sett och hört.» Då förbjödo de dem detsamma ännu strängare, men läto dem sedan gå. Ty eftersom alla prisade Gud för det som hade skett, kunde de, för folkets skull, icke finna någon utväg genom att straffa dem. Apg. 4:1-21

Frågan vi bör ställa oss idag är denna: varifrån kommer auktoriteten när kristna ledare ingår förbund med judiska ledare för att samla pengar till den moderna staten Israel och försäkrar sig om att amerikanska lagstiftare röstar enligt den politiska staten Israels behov? Det finns ingen bibliskt ställningstagande att gå efter; detta är ett verk i köttet och av demoniska krafter som förblindar de kristna för den bibliska sanningen.

DEN NAKNA SANNINGEN: EN STOR DEL AV DEN KYRKA SOM TILLHÖR JESUS KRISTUS ARBETAR HAND I HAND MED DJÄVULEN FÖR ATT LÅTA ANTIKRIST KOMMA OCH STYRA SÅ ATT HAN KAN TA  KONTROLL ÖVER ISRAEL OCH HELA VÄRLDEN!

VILKA ÄR ANTIKRISTS MEDARBETARE?
Det finns tusen och åter tusen pastorer som har blivit bedragna av onda andars läror (1 Tim. 4:1) och de leder sina församlingsbor till avgrundens brant. Djävulen är mycket slug och han vet mycket väl att om han skulle utveckla ett politiskt system med en ondskefull ledare, så skulle människorna i världen stå våldsamt emot detta. Hans system Islam och dess många onda ledare tas inte väl emot i Europa och Nordamerika. Därför agerar han som en gök, som  lägger sina ägg i en annan fågels bo, bland en annan fågels avkomma. De flesta känner inte till detta beteende och för att ni säkert skall förstå vad jag försöker berätta för er, så har jag här ett utdrag från Encyclopedia Britannica:

"Gökens bosättningsplatser har utvecklat många vanor för att lura sina värdar att vårda deras ungar, som det imponerande beteendet att producera ägg som liknar värdens ägg. Liksom övriga arter av samma släkte ruvar göken inte själv, utan överlämnar sina ägg liksom ungarnas uppfödande åt andra fåglar, så kallad "häckningsparasitism." Vanligen lägger göken sitt ägg i bon av fåglar som är betydligt mindre än göken själv, exempelvis gärna hos sångfåglar. I varje bo lägger gökhonan endast ett ägg och i de fall där det finns 2 eller 3 gökägg i ett och samma bo är det säkert ägg av olika honor. I förhållande till gökens kroppsstorlek är gökägget ovanligt litet. Till färgen är det mycket varierande och ofta finns en viss överensstämmelse mellan gökäggets färg och färgen hos fosterföräldrarnas ägg. Gökungen kläcks snabbt, på cirka 12 dygn, och knuffar därefter gärna ut de andra äggen och ungdjuren ur boet." 7

Djävulen är precis som göken. Han föder sitt politiska system och Antikrist inom Jesu Kristi Kyrka och använder sig av okunniga pastorer och kristna för att beskydda och göra det säkert för sitt ägg vid kläckningen. Ut ur det ägget kommer Syndens Människa, som kommer att uppenbara sig själv och vända sin vrede mot de som har härbärgerat och matat honom. Aposteln Paulus förutsade att denna händelse skulle äga rum för 1950 år sedan:

I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder, att I icke -- vare sig genom någon »andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss -- så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren. Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder?  Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse -- honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10. och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. 11. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, 12. för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. ( 2 Tess. 2:1-12)

HUR GAVS DJÄVULEN MÖJLIGHET ATT BEDRAGA KYRKAN?
Jag vill nu sätta samman historiska fakta som har, till stor del, blivit sanerade i encyclopedior och historieböcker. Eftersom de flesta människor som lever idag (2006) inte har tillgång till många historiska verk och har en mycket begränsad utbildning i sekulär historia speciellt den kristna kyrkans historia, vill jag bara giva en kort introduktion, så läsaren får en bakgrund att stå på.

REFORMATIONEN: Den var ett verk av en tysk förutvarande katolsk präst, Martin Luther (1483-1546), som bröt med den katolska kyrkan och startade en reformation vilket ledde till bildandet av protestantiska kyrkor.

Den andre viktiga ledaren för protestanterna var Johan Calvin (1509-1564), som föddes i Frankrike och blev advokat. Under sina studier vid universitetet i Paris, tog han del i den protestantiska rörelsen, och på grund av förföljelse från den franska regeringen flydde han till Schweiz där han blev en ledande teolog i de Protestantiska Kyrkorna i Europa.

Den vanligaste undervisningen bland protestanter vid denna tid var om det personliga förhållandet med Kristus och Bibeln var högsta auktoritet och det som avgjorde allting. Kristna skulle leva ett heligt liv och vara ett salt och ett ljus i de länder de levde i. De följande 300 åren blev Jesu Kristi Kyrka Tyskland, England de skandinaviska länderna och tillika Nordamerikas ryggrad. Den franska revolutionen som iscensattes av Illuminati mördade inte bara flera miljoner franska protestanter mer kända som hugenotter och kastade Frankrike in i det andliga mörker i vilket de befinner sig än i dag.

I och med de stora uppvaknandena och väckelserna i Förenta Staterna mot slutet av 1700-talet och in på 1800-talet var kristendomen stark, Bibeln var läseboken i grundskolorna och alla Ivy League-universitet började som kristna institutioner. Kristna var med i både lokal och nationell politik, utbildningsfrågor, och att stärka moralen hos vanliga människor. Att bedja till Gud i Jesu namn var vanligt överallt, i statliga och federala organ, såväl som i folkskolan.

Det fanns ingen plats för buddhister, hinduer, muslimer och annan hednisk tro i Förenta Staternas allmänna liv, inte heller talades det om diskriminering ty det amerikanska folket trodde helt enkelt att deras land var ett kristet land, och det fick man ta om man kom hit som invandrare. Om de inte ville rätta sig efter detta faktum, kunde de åka tillbaka med samma båt. Djävulen tyckte inte om detta men han kunde inte med våld förgöra Förenta Staternas kristna inställning, istället valde han ett mycket slugt angrepp: han övertygade de kristna att dra sig undan från det samhälleliga livet och retirera in i sina kyrkor.

Fortsättning följer…

Föregående sida
Sida 1 | 2


6. Encyclopedia Britannica 2006

7. Encyclopedia Britannica 2006, Wikipedia.


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA