Messianska Församlingar Lurar De Kristna

 Sammanställning av Toby Johansen
EAEC den 5 oktober 2008

”De messianska församlingarna lurar de kristna med att saga att de älskar Jesus, men de förkastar honom som Gud. Detta var den stora synd som Jesus begick enligt judarna, när han talade om för dem, att han och Fadern var ett. Därför blev han korsfäst. Nar vi läser Johannes evangelium kapitel 8 undervisar Jesus om sitt förhållande till Fadern. Också i Joh. 14 talar Jesus om detta, men allra tydligast kommer det fram i Joh. 1: 1-14; 1 Kor. 15: 22-28; Hebr. 1: 1-3.

Aposteln Johannes (som var jude) säger tydligt och klart ifrån, att om man förkastar Jesus, att han är Gud kommen i köttet, så är detta antikrists ande, Joh. 4:1-3. Bara Gud själv kunde betala för människornas synder, och om man tar bort gudomen i Jesus, då var han blott en man som dog på ett kors, inte Gud.” [John S. Torell EAEC]

ARTIKLARNA

Artiklarna som föranledde Messianska Föreningen Shaloms [MFS] svar till Världen idag den 1 oktober 2008 var skrivna av Henrik Engholm [MA i teologi] och var införda i Världen Idag [VI] den 5 och 8 september 2008. Där skriver Henrik Engholm bland annat följande:

”Förnekandet av klassisk tro på en treenig Gud, vilket bland annat omfattar Jesu sanna gudom, samt Andens person och sanna gudom, är tveklöst den viktigaste punkten där rörelsen skiljer sig från kyrkan i stort. (Sedan denna artikel först skrevs har [Lars] Enarson förklarat att han tror på Jesu gudom, men vill inte kännas vid de klassiska ekumeniska trosbekännelsernas uttryck för treenighetsläran.)

MFS tar tydligt avstånd från tron på att den helige Ande är en person, distinkt från Fadern och Sonen. Istället ses Anden som en opersonlig förlängning av Gud, som kraft, närvaro, eller smörjelse. Blad har den tydligaste undervisningen i detta ämne och trots att han har gjort en omfattande studie av ord i den hebreiska respektive grekiska texten, får mig hans framställning att undra om han seriöst studerat kristen teologi i dessa frågor. Hans beskrivning av kristen tro tenderar att bli något av en nidbild eller i bästa fall en ytlig bild som inte kan sägas representera huvuddelen av kristenheten.” [En messiansk rörelse som står på tveksam grund, VI, 5 september]

(Det som många reagerar mot i rörelsen är) dess ifrågasättande eller förnekande av den klassiska kristna bekännelsen till den treenige Guden som är Fader, Son och helig Ande…”

”Rörelsen står någonstans mellan judendom och kristendom, men är varken judisk eller kristen. Från en kristen ståndpunkt är de läromässiga ståndpunkterna avvikande för att inte säga oförenliga med traditionell kristen tro.” [Hednatroende och de judiska högtiderna, VI, 8 september]

"MESSIANSKA FÖRENINGEN: 'JESUS ÄR INTE GUD'

”I Världen idag den 5 och 8 september har Henrik Engholm (HE) synat och kritiserat Messianska föreningen shalom. Det finns det som bör kommenteras och klargöras, samtidigt vill vi poängtera att vi inte är färdiga. Upprättelsen av de ”gamla stigarna” är en lång och mödosam process.

När det gäller ”ersättningsteologi” så inbegriper det mer än enbart kyrkans anspråk på Israels förbund. Det innebär också att sabbaten ersatts med soldagen och att Herrens högtider ersatts med nya högtider på tider som Herren inte bestämt. Den framväxande kyrkan avföll och vandrade i Jerobeams synder, han som hindrade folket att tillbe i Jerusalem och skapade nya heliga platser och ”anordnade högtider likt de i Juda”, men på tider ”han själv valt”. Historien upprepade sig!

HE kritiserar att vi inte vill beskriva oss som kristna. Om man med ”kristen” menar en som tror på Kristus, så är vi naturligtvis kristna. Det HE grovt förbiser är att ord förändras. En kristen i Antiokia år 50 tillhörde en rörelse som uppfattades som en gren av judendomen. Att idag kalla sig kristen inkluderar en lång antijudisk kyrkohistoria.

HE anser det historielöst att hävda att NT har semitiskt ursprung. Om vi begränsar oss till evangelierna, så är sannolikheten mycket stor att det handlar om översättning. Vem vill hävda att Jesus och hans lärjungar gick omkring och talade grekiska? Vem törs påstå att bergspredikan hölls på grekiska? Nej, någon gång, på något sätt, har evangeliernas ord blivit översatta till grekiska. Den bibliska uppenbarelsen har getts och formats på hebreiska/arameiska.

Undergräver man då apostlarnas skrifter genom att ifrågasätta att de skrevs på grekiska? Ser man NT som en samling skrifter som beskriver den nya religion som Jesus skapade och att det som inte nämns i GT inte längre gäller, så förstår jag HE. Inget tyder emellertid på att Jesus bröt med Mose och profeterna, istället bedyrar han att det inte råder någon som helst konflikt mellan honom och Mose. Det var alltså lärjungarnas semitiska tankevärld som formade deras skrifter. Att i någon mån förstå denna tankevärld ger god utdelning.

När det gäller treenighetsläran och Jesu gudom, så menar vi att gammaltestamentliga gudsuppfattningen inte förändras. Vi befinner oss därför på stabil biblisk grund när vi hävdar biblisk monoteism, att det bara finns en Gud vars namn transkriberat skrivs YHWH. Anden sammankopplas alltid med Gud i GT, därför är Anden Gud, men inte en annan person än Fadern. Jesus är Messias den levande Gudens son. Genom att bekänna Jesus som Guds son, har man samtidigt sagt att han inte är Gud, utan just Guds son. Det finns en massiv separation i NT mellan Gud och Jesus. Ett av många exempel:

”Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Den kunskapen finns dock inte hos alla” 1 Kor.8:6.

Låt oss inte blanda ihop Jesu gudomlighet med att vara Gud. Jesus påstod aldrig att han var Gud och skulle tillbes som sådan. Han kallar istället Fadern för sin Gud och Fader. Vi har alltså samma Gud som Jesus. Detta är lika svårt för protestantiska kristna att ta till sig, som det är för katoliker att tro att Maria var en vanlig kvinna. Må den Evige ge oss alla mer ljus!”

Styrelsen MFS

”Svar direkt: Ett tydligt besked

"Messianska föreningen shalom har med detta svar bekräftat att rörelsen står utanför den bekännelse till en treenig Gud som förenar alla kristna kyrkor, vilket var klargörande.

Redaktionen [Världen Idag]


Gå tillbaka till Svenska sidan