14 Oktober

"Då stod plötsligt en Herrens ängel där, och ett sken lyste i rummet. Och han stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: "Stå nu strax upp"; och kedjorna föllo ifrån hans händer." Apg 12: 7.

"Då kom plötsligt en stark jordstöt, så att fängelsets grundvalar skakades; och i detsamma öppnades alla dörrar, och allas bojor löstes. Då vaknade fångvaktaren; och när han fick se fängelsets dörrar öppna, drog han sitt svärd och ville döda sig själv, i tanke att fångarna hade kommit undan." Apg 16: 25-26.

PÅ detta sätt handlar Gud. I nattens mörkaste timmar nalkas Jesus, gående på vägen. Då dagen för avrättningen gryr, uppsöker ängeln Petrus i cellen. Då Mordokais galge är färdig, leder konungens sömnlöshet till ett nytt beslut, till förmån för det utvalda folket.

Ack, kära själ, kanhända måste svårigheterna nå sin kulmen innan du blir befriad, men du skall dock bli befriad! Gud kan låta dig vänta, men Han skall alltid minnas sitt förbund och skall uppenbara sig för dig för att uppfylla sitt oryggliga Ord. — F.B. Meyer

Gud förverkligar sina planer på ett enkelt sätt, men Han har dock tillgångar, som motsvara varje svårighet, och Han handlar i osviklig trofasthet med det barn, som förtröstar på Honom, utan att dock därmed ändra sina avsikter. Genom en medfånge och en dröm upphöjer Han Josef från fånge till herre över Egypten. Den långa fängelsevistelsen har fostrat honom att förbli ödmjuk i sin höga ställning. Det är tryggt att lita på Guds metoder, och att rätta sig efter Hans klocka. — S.D. Gordon.

Gud har tusen olika nycklar, med vilka Han kan öppna tusen olika slags lås för att befria sina egna till och med då ställningen synes förtvivlad. Låt oss vara trogna och göra vad på oss ankommer, att lida med Kristus och sedan lämna åt Honom att utföra sitt verk.
— George Mac Donald.

Svårigheten skapar den rätta atmosfären för undret — den är undret i dess första stadium. Icke då situationen är svår, utan då den är omöjlig kan det stora undret ske.

Då barnet förtroendefullt vänder sig till sin Fader, blir dess förtvivlade ställning till en glädje för Honom.


Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.