21 Mars

"Ske eder efter eder tro." Matt 9: 29.

"ATT bedja sig igenom" är detsamma som att bedja så länge, tills man erhållit full trosvisshet. Det är att under bedjandet bli fast övertygad om att man blivit mottagen och hörd av Gud, så att den sak man bett om vefikligen skall bliva en given.

Låt oss minnas, att inga yttre förhållanden kunna hindra uppfyllandet av Guds Ord om vi blott stadigt ha vår blick riktad på detta Ords oföränderlighet i stället för på det ovissa i denna värld av växlingar. Gud vill, att vi, utan att söka någon annan bekräftelse, skola sätta tro till Hans ord. Då är Han redo att giva åt oss "efter vår tro".

"Han har själv sagt: 'Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig." Hebr 13: 5.

"Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt ja; därför få de och genom honom sitt 'amen'. på det att Gud må bliva ärad genom oss." 2 Kor 1: 20.

Bönen under tiden efter pingsten var att förlikna vid en check, som man i banken fick utlöst i gångbart mynt.

"Och Gud sade — — —. Och det skedde så." 1 Mos 1: 9.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.