1 Juni

"Här är vilostaden, låten den trötte få vila; här är vederkvickelsens ort." Jes 28: 12.

VARFÖR gör du dig bekymmer och vartill tjänar all din otålighet? Du befinner dig ju ombord på ett skepp som du aldrig själv mäktade styra även om den store Kaptenen ställde dig vid rodret. Du kunde ej ens reva ett segel, och likväl går du där med sinnet uppfyllt av harm såsom vore du både befälhavare och rorsman. Bliv stilla, Gud är Mästaren!

Menar du, att larmet och oron därute betyda, att Gud lämnat tronen? Nej, du, än i dag är stormen Hans stridsvagn, och Hans springare jaga framåt med ilande fart. Med töm och betsel styr Han dem, dit Han vill. Han är Herren. Tro det, och frid vare dig! Frukta icke!
— C. H. Spurgeon.

Tro ej, Han löftet bryter,
tro ej, Han från dig flyr,
då stormen mot dig ryter
och dundret kring dig gnyr!
Han går på stormens vingar,
Han far på dundrets vagn,
Han själva skadan tvingar
att tjäna dig till gagn.

J. O. Wallin

Jag bönfaller eder, giv icke rum för modlösheten. Den har med sig ödesdigra följder. Den hör till den ondes försåtliga frestelser under fin förklädnad. Melankolin kommer hjärtat att krympa samman och förvissna för att sedan bli oförmöget att tillgodogöra sig nådens verkningar. Den förstorar tingen och skänker dem falska färger, så att bördorna bli eder för tunga. Guds planer beträffande edert liv och Hans metoder att genomföra dem äro övermåttan visa. — Madame Guyon

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.