19 Januari

"De borde alltid bedja utan att förtröttas." Luk 18: 1.

"GÅ bort till myran." Tammerlane brukade för sina vänner omtala en episod från sitt tidigare liv. "En gång", berättade han, "blev jag tvungen att fly för mina fiender och sökte skydd i en gammal ruin. Där satt jag ensam under många timmar. För att avleda mina tankar från min hopplösa belägenhet, lät jag blicken stanna vid en myra, som släpande på ett sädeskorn större än den själv, strävade uppför en hög mur. Jag räknade, huru många gånger den ansträngde sig i sina försök att nå målet. Sextionio gånger föll kornet till marken, men insekten var uthållig, och den sjuttionde gången kröntes försöket med framgång. Vad jag såg ingav mig strax nytt mod, och jag har aldrig sedan glömt denna läxa."

Då vi slappna i vårt böneliv, därför att vi ej tidigare fått svar på vår bön,; är detta liktydigt med att vi ej längre bedja i tro. För tron återigen utgör det fördröjda bönesvaret endast beviset för, att det nu är oss närmare än någonsin. Vår Herre Jesus har framför allt undervisat oss i konsten att bedja och genom liknelser lärt oss vikten av ett enträget framhärdande i bönen. Vi må upprepa vår anhållan om och omigen och genom att påminna oss om, huru Gud tidigare bönhört oss, vinna förnyad styrka. Endast den enträgna bönen kan göra anspråk på att vinna seger. — William Arthur.

Rubinstein, den framstående musikern, sade vid ett tillfälle: "Om jag en dag försummar att öva mig, märker jag det själv; om jag gör det under två dagar, märka mina vänner det; och gör jag det under tre dagar, märker publiken det." Det är den gamla regeln: "Övning ger färdighet." Vi måste fortsätta att tro, fortsätta att bedja, fortsätta att göra Guds vilja. Antag att en konstnär för någon tid upphörde att utöva sin konst, vad skulle resultatet bliva? Om vi blott i samma grad ville använda vårt sunda förnuft i fråga om vår religion, skulle vi gå fram mot fullkomningen.

David Livingstones motto lydde: "Jag har beslutat att aldrig stanna, förrän jag nått målet och vunnit mina avsikter." Genom orubblig ståndaktighet och tro på Gud segrade han.


Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.